Dịch vụ

Hình ảnh tin tức HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM - KIỂM NGHIỆM

Hoạt động kiểm nghiệm và thử nghiệm là quá trình xác định tính chất, đặc điểm và hiệu suất của một sản phẩm, hệ thống hoặc quy trình. Những hoạt động này thường được thực hiện để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc quy trình đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn quy định trước khi được đưa vào sử dụng

Hình ảnh tin tức ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI BẮC GIANG

Huấn luyện an toàn lao động là quá trình đào tạo nhằm giúp nhân viên hiểu và áp dụng các quy định, quy trình và biện pháp an toàn lao động trong quá trình làm việc, giảm thiểu rủi ro tai nạn, bảo vệ sức khỏe cho người lao động và tăng hiệu suất công việc.

Hình ảnh tin tức QUAN TRẮC - PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Quan trắc là một hoạt động quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tại Điều 3 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2020 thì “Quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường”.

Hotline tư vấn

 0356 541 516