Tin tức & sự kiện

Hình ảnh tin tức Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng đất - giá trị chỉ thị về hàm lượng Kali tổng số trong đất

Tiêu chuẩn về chất lượng đất - giá trị chỉ thị về hàm lượng Kali tổng số trong đất được áp dụng để đánh giá chất lượng đất nói chung và đánh giá mức độ suy giảm dinh dưỡng về kali của đất q.ua đó có thể xác định nguồn phát tán kali vào môi trường đất từ phân bón, phế thải

Hotline tư vấn

 0356 541 516