Thi công và cung cấp vật tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công ty cổ phần Đáp Cầu - Yên Phong

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 100m3/ngày đêm đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột A

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁP CẦU – YÊN PHONG

Địa chỉ :Xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 100m3/ngày đêm đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột A
Hotline tư vấn

 0967684885